Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp triển khai giải quyết và hướng dẫn hồ sơ lĩnh vực Nhà đất; Đăng ký tạm trú tạm vắng trực tiếp.Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình
HOTLINE: 028.38.837.796

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 LÊ VĂN CƯỜNG BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0982239029
2 TRẦN MINH TÂM PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0909268060
3 NGUYỄN CHÍ THIỆN CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 0903942734
4 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHỤ TRÁCH ĐÔ THỊ - KINH TẾ 0987189832
5 HỨA TẤN THẢO PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHỤ TRÁCH VĂN HÓA - XÃ HỘI 0933728283
6 ĐÀO DŨNG SỸ HÀ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 0908907799
7 NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 0906903057
8 HUỲNH KIM HƯƠNG THU THUẾ PHI NÔNG NGHIỆP 0767146964
9 NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ (TIẾP NHẬN HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG) 0908686022
10 BÙI THỊ MAI LOAN CÔNG CHỨC TƯ PHÁP (TIẾP NHẬN HỒ SƠ SAO Y, CHỨNG THỰC) 0937693738
11 NGUYỄN THỊ THANH THẢO CÔNG CHỨC HỘ TỊCH (TIẾP NHẬN HỒ SƠ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN) 0972324146
12 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ 0357108258
13 NGUYỄN MINH CƯỜNG CÁN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 0977302401